سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
طاهره پورمحمود – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

به منظور تعیین سن وشناسایی روزن بران نهشته های الیگومیوسن، ۷۱ نمونه ازنهشته های سازند قم دربرش سد آق چای، درجنوب غرب قرضیاالدین مورد بررسی قرار گرفته است. مقطع چینه شناسی سد آق چای باضخامت ۴۵۰ متر غالبا ازسنگ آهک تشکیل شده است و ۸۰ متراز ضخامت پایه آن را نهشته های کنگلومراتیک تشکیل می دهد. مطالعه مقاطع نازک تهیه شده منجر به شناسایی ۲۳ .جنس و ۳۲ گونه ازروزن بران کف زی وپلاژیک شده است. مقایسه جامعه فسیلی شناسایی شده برش چینه شناسی مورد مطالعه با روزنبران معرفی شده ازدیگر توالی های سازند قم معرف سن آکی تانین تا بوردیگالین از میوسن پیشین برای نهشته های مورد مطالعه می باشد. روزنبران با دیواره هیالین ، روزنبران پوسته پورسلانوزی و جلبک های آهکی از مهمترین اشکال فسیلی شناخته شده دربرش چینه شناسی مورد پژوهش می باشند.