سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – دکتری چینه و فسیل شناسی
جعفر شریفی – دکتری رسوب شناسی
مرضیه گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل

چکیده:

بررسی مقاطع نازک تهیه شده ازردیفهای دریایی پرمین میانی و پرمین پسین مربوط به سازندهای روته و نسن دربرش چینه شناسی امند درشمال غرب تبریز منجر به شناسایی و ۲۵گونه وابسته به ۲۰ جنس ازروزنبران شده است براساس پراکندگی چینه شناسی روزنبران و مقایسه آنها با جامعه روزنبران پرمین دردیگر بخشهای ایران سن سازند روته دربرش مورد پژوهش مورگابین ازپرمین میانی و برای سازند نسن سن جلفین و دوراشامین ازپرمین پسین منسوب شده است دربرش چینه شناسی مورد مطالعه ردیفهای پرمین با ناپیوستگی آذرین پی برروی سنگهای نفوذی قرارگرفته و با پیوستگی هم شیب توسط سنگ آهک نازک لایه سازند الیکا به سن تریاس پیشین پوشیده میشود روزنبران با صدفهای مستقیم و تک ردیفی درتوالی کربناته روته و اشکال تک ردیفی همراه با روزنبران فوزولینیدی کوچک درسازند نسن ازفراوانی نسبی برخوردار می باشند.