سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – استادیار دانشگاه پیام نور تبریز
نکیسا رضازاده – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده:

جامعه روزنبران سازند نسن در برش چینهشناسی الییالتا در جنوب شرق شهرستان شاهیندژ یکی از غنیترین افقهای دربرگیرنده روزنبران پرمین پسین در ایران میباشد. مطالعه مقاطع نازک تهیه شده منجر به شناسایی ۵۵ گونه وابسته به ۴۰ جنس از روزنبران تتیسی شده است. بر اساس پراکندگی جامعه روزنبران شناسایی شده در برش چینه شناسی مورد پژوهش، سن ردیف دریای پرمین پسین سازند نسن در برش چینه شناسی الییالتا، جلفین- دوراشامین در مقیاس اشکوب های تتیس میباشد. سازند نسن در برش چینه- شناسی مورد پژوهش بطور همشیب بر روی نهشتههای قرمز رنگ بوکسیت – لاتریتی سازند روته قرار گرفته و در بالا نیز توسط سنگ آهک نازک لایه ورمیکولهدار سازند الیکا به سن تریاس پیشین پوشیده میشود. از شاخصترین روزنبران شناسایی شده پرمین پسین سازند نسن میتوان: Rectostipulina, Dagmarita, Robuloides, Urshtenella, Paraglobivalvulinoides, Frondina, Pseudomidella اشاره کرد. روزنبران وابسته به زیر راسته لاژهنیده و اشکال با دیواره پوسته پورسلانوزی از فراوانترین و متنوع ترین اشکل شناخته شده در برش چینهشناسی الییالتا میباشد.