سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه گروه عمران دانشگاه گیلان
سعید پورزینلی – دانشیار سازه دانشگاه گیلان
رضا جمشیدی چناری – استادیار خاک و پی دانشگاه گیلان

چکیده:

پهنه ایران زمین به دلیل وقوع زمین لرزه های متعددی و گهگاه شدید یکی از لرزه خیزترین مناطق جهان به شمار می رود بزرگای این زمین لرزه ها در مقیاس های مختلفی اندازه گیری مش ود اما رواب طمناسبی که بتوانند برای تبدیل مقیاسهای مختلف بزرگا به یکدیگر دراین منطقه مورد استفاده قرار بگیرندارائه نشده است دراین مقاله با استخراج داده های لرزه ای موجوددر پهنه ایران از سال ۱۹۰۰ تاکنون سعی شده است با بکارگیری روش تحلیل رگرسیون روابط مناسبی میان انواع مقیاسهای موجود بزرگای زمین لرزه از جمله MW,ML,mb,Ms برقرار گردد.