سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدحسین پورشیخ عرب – بخش معدن دانشکده فنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
جعفر عبدالهی شریف – بخش معدن دانشکده فنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
حسین مولاقوشچی – بخش فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
داود تقی زاده – بخش معدن دانشکده فنی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده:

درگستره ای از شمال غرب ایران تحت عنوان پیرانشهر توده سینیتی بزرگ سبز رنگی وجود دارد که سال هاست در قالب چندین معدن سنگ ترئینی مورد استخراج و بهره برداری قرار می گیرد. ولی در سال های اخیر بخش هایی از توده معدنی در سینه کارهای استخراجی رخنمون یافته اند که پلاک های تولیدی از آنهااز نظر ساخت، بافت و رنگ پراکندگی بسیار زیادی از خود نشان می دهند. با توجه به اینکه رنگ و بافت یکی از شاخصه های مهم ارزش گذاری ذخایر سنگ تزئینی بشمار می رود، در این مقاله سعی می شود روشی جهت تبدیل رنگ سبز غیریکنواخت پلاک های نا مطلوب به قهوه ای یکنواخت و مطلوب ارائه گردد تا بدین وسیله بتوان از هدر رفت مواد معدنی جلوگیری کرد و ارزش افزوده بیشتری برای این ذخایر ایجاد نمود. با توجه به اینکه عوامل تغییر رنگ سنگ های تزئینی مقدار اکسیدهای فلزی موجود در آنهاست در این پژوهش با استفاده از فرایند حرارت، کنترل جوحرارتی، ترکیب شیمیایی خود سنگ و نفوذ دادن محلول شیمیایی مطابق با ترکیب شیمیایی سنگ، نوع اکسیدهای فلزی و درجه اکسیداسیون آنها در جهت مطلوب تغییر داده می شود تا رنگ یکنواخت و مطلوب مورد نظر حاصل شود. در نوشتار حاضر از اکسیداسیون FeO موجوددرترکیب شیمیایی سنگ و محلول FeSO نفوذ داده شده به عنوان اصلی ترین پارامتر جهت تغییر رنگ استفاده شده است