سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جهانگیر عباسی کوهپایگانی – کرج، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،

چکیده:

به منظور بررسی کلکسیون انواع کدو ۴۶۸ نمونه جمع آوری شده در بانک ژن گیاهی ملی ایران در سال ۱۳۸۶ در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشت و صفات آنها به صورت مشاهده ای یاداشت و پس از ارزیابی صفات انواع کدو بر اساس اندازه، شکل میوه و سختی پوست و شکل دم شناسایی و تفکیک شدند. به منظور مطالعه روابط صفات، آماره های میانگین، کمینه، بیشینه و تجزیه به عامل ها توسط برنامه SPSS صورت گرفت. در توصیف صفات انواع کدو می توان گفت کدو تنبل اغلب دارای میوه ای به شکل پخ، داغ گل در سر میوه بزرگ، و دمی کوتاهتر از حلوایی و خورشی با مقطع گرد و چوب پنبه ای و درصد قند متوسط نسبت به دیگر کدو ها می باشد. در کدوی حلوایی شکل میوه گلابی مانند، دم کوتاهتر و چند وجهی، پوست نرم می باشد. و در کدو خورشی میوه کپسول مانند و صاف، داغ سر کوچکتر، پوست بسیار سخت و بدون قاش و درصد قند کمتر قابل شناسایی می باشد. همبستگی صفات در کدو تنبل نشان داد سختی گوشت با رنگ و گوشت و در کدو حلوا قطر داغ سر نیز با قطر گوشت . درکدوی خورشی درصد قند با صفات قاچ نداشتن در پوست و قطر گوشت همبستگی مثبت دارد. در تجزیه به عامل ها در کدو تنبل صفات شکلی و در کدو حلوا صفات سختی پوست و گوشت و در کدو خورشی طول و قطر میوه عوامل مستقل و متمایز کننده می باشند