سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده معصومه دیف رخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
جهانبخش پایرنج – دانشآموخته ی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد
آمنه کریم زاده – دانشآموخته ی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
زهرا قاسمی باغبدرانی – دانشآموخته ی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خاییز منطقهای حفاظت شده در جنوب استان خوزستان است. دو گونه درختچهای بادام پراکنش وسیعی درخوزستان، بخصوص منطقه خائیز دارند. به منظور بررسی پراکنش و میزان استفاده مردم محلی از دو گونه بادام، پس از پیمایش صحرایی و شناسایی گونهها، با مصاحبه عمیق از بومیان، نحوه مصرف آنها در زندگی روزمره آنها در قالب مصاحبه ثبت گردید. بومیان میوه هر دو گونه را طی مراحل متوالی شیرین کرده و در آجیلهای محلی متفاوت استفاده مینمایند. برگ آن نیز در درمان سردرد و دندان درد استفاده میشود. از شاخههای بادام خاکستری هم در تهیه صنایع دستی استفاده میکنند. با توجه به پراکنش وسیع این دو گونه در پوشش گیاهی این منطقه و نیز تنوع فراوان استفادههای این گیاهان در دانش بومی مردم خوزستان، می- توان از این دو گونه بومی در جهت استفاده بهینه از مراتع و همچنین از میوه و برگ آن در جهت افزایش رونق اقتصادی منطقه استفاده نمود