سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایوبعلی قاسمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

امروزه در صنعت باغداری کاربرد پای ههای رویشی پاکوتاه جهت احداث باغهای یکنواخت با عملکرد بالا و کیفیت محصول مطلوب و همچنین کاربرد ماشین آلات مختلف در عملیات باغبانی جهت کاهش هزینه های تولید میوه امری ضروری است. در این میان استفاده از پایه های پاکوتاه محلی به دلیل سازگاری با اقلیم منطقه، جلوگیری از ورود آفات و بیمار ی ها به داخل کشور و صرفه جویی در هزینه های تهیه و تولید آنها حائز اهمیت می باشند. به منظور دستیابی به پایه های رویشی پاکوتاه سیب محلی ایران در این تحقیق نحوه تکثیر رویشی، سازگاری پایه و پیوندک، خصوصیات مورفولوژی و فنولوژی ، سازگاری اقلیمی و اثرات پایه های پاکوتاه محلی سیب روی میزان کاهش ابعاد و اندازه تاج درختان و خواص کمی وکیفی محصول تولیدی دو پایه سیب محلی پاکوتاه ایران به نام های آزایش و گمی آلماسی به همراه پای ههای رویشی اصلاح شده MM106 و M27, M26, M9 و پایه بذری سیب از سال ۱۳۷۵ طی دو مرحله به مدت ۱۴ سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد و سمیرم اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات انجام شده نشان داد که این دو رقم سیب از طریق روش های خوابانیدن کپ های و شیاری در بستر مناسب، بخوبی ریش هدار می شوند . از نظر پاکوتاهی و تأثیر در کاهش ابعاد درختان پیوند شده روی آنها، تطابق اقلیمی، سازگاری پایه و پیوندک نتایج حاصله رضایت بخش می باشد و هیچگونه علامت ناسازگاری در نهال های ارقام سیب پیوند شده روی آنها مشاهده نگردید. همچنین میزان تولید محصول و کیفیت میوه های ارقام سیب پیوند شده روی پایه های محلی نسبت به پایه ها یخارجی (شاهد) بسیار مطلوب بود. بنابراین ارقام سیب محلی آزایش وگمی آلماسی با داشتن خصوصیات پاکوتاهی، کاهش ابعاد و اندازه درختان، سازگاری اقلیمی مناسب، تولید محصول با کیفیت مطلوب و بالاتر از پایه های پاکوتاه اصلاح شده خارجی به عنوان پای ههای سیب محلی پاکوتاه ایران برای تکثیر ارقام تجارتی سیب معرفی می گردند.