سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمد قربانی –
محمدعلی ابراهیم زاده –

چکیده:

خواص درمانی گیاهان به عصاره خام یا ترکیبات جدا شدده از آنهدا نسدب داده مدی شدود . ترکیبات دارویی به طور گسترده در صنایع داروسازی، آرایشی و غذایی استفاده می شوند. گیاه گزنه یکی از گیاهانی است که به عنوان معالج دارویی و افزودنی مغذی در رژیم غذایی قدم تاریخی دارد. گزنه یکی از مواد غدذایی خیلدی مغذی اس که به آسانی هضم می شود و پر از مواد معدنی )خصوصاَ آهن(، ویتامین C و پیش ساز ویتدامین A می باشد. علاوه بر استفاده پزشکی ، این گیاه به خاطر مدواد معددنی و محتدوای ویتدامینی دارای ارزش غدذایی بالایی اس و اثرات مفید آن روی سلامتی انسان نیز مورد بررسی قرار گرفته اس .این مقاله مدروری بدر برخدی مطالعات صورت گرفته در زمینه کاربرد های دارویی گیداه گزنده ونیدز بررسدی خدواص آنتدی اکسدیدانی و ضدد میکروبی عصاره این گیاه در زمینه صنایع غذایی میباشد.