سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تکنولوژیمعماری دانشگاه تهران
هادی شوشتری – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی یزدی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود وفائیان – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی درجه حرارت و درصد مواد سازنده یک نمونه خاک ایلیت نسوز بر انبساط پذیری آن مورد بررسی قرارگرفته است دراین آزمایشها براساس تست های زیرگنوزندگی خاک مورد مطالعه ۱۳۵۰ درجه سانتی گراد بدست آمد. طی این آزمایشها نمونه ها در چهار مرحله مورد مطالعه قرارگرفتند: درمرحله ی اول به منظور بررسی انبساط پذیری نمونه در دماهای مختلف نمونه ها در پنج دمای متفاوت حرارت داده شده و نتایج بدست آمده جمع آوری و مقایسه شدند. درمرحله دوم اثر دانه بندی و اندازه دانه ها برانبساط پذیری بررس شدند که دراین مرحله ا زدانه های رد شده از سه الک ۱۰۰، ۵۰ و ۲۰۰ استفاده شده است . درمرحله سوم ابعاد نمونه ها تغییر داده شده و علاوه بر آن به نمونه ها درصد های مختلفی از بنتونی افزوده شده و نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرارگرفتند.