سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آمنه کریم زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
سیده معصومه دیف رخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
سارا فرازمند – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری موسسه آموزش عالی بهبهان
بهمن شاکرمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مرتع اکوسیستمی پویا بوده و زیر بنای تمامی برنامهها و فعالیتهای لازم جهت شناخت پتانسیلهای طبیعی موجود در یک منطقه، اصلاح و احیاء منابع طبیعی آن، بررسی و شناخت پوشش گیاهی و در واقع همان تیپبندی اولیه میباشد. حوزه تنگ بن حوزهای است کوهستانی به مساحت۲۱۲۵/۵ هکتار که در فاصله ۳۶ کیلومتری شمال شرق شهرستان بهبهان و در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد. برای مشخص کردن تیپهای گیاهی منطقه مورد مطالعه ابتدا با استفاده از نقشه های توپوگرافی سازمان جغرافیایی ایران و همچنین عکسهای هوایی بهبهان، اقدام به شناسایی کلی منطقه شد. سپس برای تعیین واحدهای ژئومورفولوژیکی که ملاک اولیه در مشخص کردن تیپهای گیاهی میباشد، اقدام به تهیه نقشههای شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی و رخسارههای ژئومورفولوژیکی گردید. به دلیل تاثیر کم فاکتور جهت شیب، این فاکتور حذف شد. پس از انجام کلیه مراحل با انجام چند بازدید از منطقه مورد مطالعه نقشه تیپ گیاهی حوزه تنگبن که شامل ده تیپ گیاهی مختلف است، تهیه گردید و گونههای غالب هر یک از تیپها و خصوصیات آنها مورد بررسی واقع شد