سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
موسی باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
فریبا موسوی مقدم – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومی
مرضیه گودرزی – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

نهشته های کربناته پرمین در برش چینه شناسی آوآیا در جنوب شهرستان ارومیه، آذربایجان غربی غنی از جلبک های آهکی می باشد. بررسی مقاطع نازک تهیهشده از ردیفهای دریایی پرمینمیانی و بالایی سازند روته و نسن در برش چینهشناسی آوآیا، منجر به شناسایی ۵ جنس و چندین گونه از جلبک های سبز داسی کلاداسه، جلبک قرمز ژیمنوکدی آسه ها و جلبک های با منشاء نامشخص شده است. این گونه ها متعلق به جنس های Pseudovermiporella Tubiphytes, Mizzia, Permocalcullus, Gymnocodium & می باشند. براساس مطالعه چینهشناسی روزنبران شناسایی شده و مقایسه آنها با جامعه روزنبران پرمین در دیگر بخشهای ایران، سن سازند روته در برش مورد پژوهش مورگابین از پرمینمیانی و برای سازند نسن سن جلفین و دوراشامین از پرمینپسین منسوب شدهاست. در برش چینهشناسی مورد مطالعه مرز زیرین ردیفهای پرمین پوشیده و مرز فوقانی آن ها نیز به صورت ناپیوسته و مرز فرسایشی توسط نهشته های سازند قم به سن الیگو – میوسن پوشیده می شود.