سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم شعبانیان – دکتری چینه و فسیل دانشگاه شهید بهشتی تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیا
مرضیه گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشدچینه و فسیل

چکیده:

بررسی مقاطع نازک تهیهشده از ردیفهای دریایی پرمینمیانی و پرمینپسین مربوط به سازندهای روته و نسن در برش چینهشناسی امند در شمال غرب تبریز، منجر به شناسایی ۵جنس و چندین گونه از جلبک های سبز داسی کلاداسه، جلبک قرمز ژیمنوکدی آسه ها و جلبک های با منشاء نامشخص شده است. این گونه ها متعلق به جنس های Tubiphytes, Mizzia, Permocalcullus, Vermiporella & Pseudovermiporella می باشند. براساس مطالعه چینه شناسی روزنبران و مقایسه آنها با جامعه روزنبران پرمین در دیگر بخشهای ایران، سن سازند روته در برش مورد پژوهش مورگابین از پرمینمیانی و برای سازند نسن سن جلفین و دوراشامین از پرمینپسین منسوب شدهاست. در برش چینه شناسی مورد مطالعه ردیف های پرمین با ناپیوستگی آذرینپی بر روی سنگهای نفوذی قرارگرفته و با پیوستگی هم شیب توسط سنگ آهک نازکلایه سازند الیکا به سن تریاس پیشین پوشیده میشود.