سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه رسولی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس- بخش تحقیقات شوری

چکیده:

مدلهای زیادی موجود است که تقاضای آبی گیاه در مزرعه را بر اساس سیستم گیاه- خاک- اقلیم برآورد می نماید. اخیرا سازمان خواربار جهانی(..)، مدل پاسخ گیاه به آب تحت عنوان……….. را توسعه داده است. این مدل عملکرد اقتصادی و ماده خشک محصولات مختلف را شبیه سازی می نماید. تعداد داده های ورودی به مدل زیاد نبوده و از سادگی و دقت کافی برخوردار می باشد. در این مدل، نمو پوشش گیاهی، هدایت روزنه ای، پیری کانوپی و شاخص برداشت پاسخهای اصلی فیزیولوژیکی گیاه به تنش آبی محسوب می شوند. تبخیر- تعرق به صورت تعرق گیاه و تبخیر از سطح خاک شبیه سازی می گردد. تعرق روزانه برای بدست آوردن ماده خشک از طریق نرمال سازی کارایی مصرف آب مورد استفاده قرار می گیرد. مدل …، سیستمهای مختلف آبیاری از قبیل شرایط دیم، آبیاری تکمیلی، کم آبیاری و آبیاری کامل را در بردارد. شبیه سازی می تواند بر اساس تاریخ تقویم یا بر اساس زمان گرمایی(روز-درجه) صورت گیرد. در حین شبیه سازی، کمبود احتمالی عناصر غذایی بویژه نیتروژن، تنش گرمایی را نیز در نظر می گیرد. با مجزا کردن تبخیر از تعرق اثرات مقدار آبی که در تولید محصول مشارکت نمی کند، از کل نیاز آبی گیاه حذف می گردد و تفکیک نمودن عملکرد به ماده خشک و شاخص برداشت به کاربر اجازه می دهد تا تفاوت بین اثرات محیط بر هر یک این پارامترها به طور جداگانه تشخیص دهد. این روابط در حقیقت اثرات تنش آب بر شاخص برداشت و ماده خشک را مشخص می نماید. این مدل برای مجریان بخشهای ترویجی، مهندسان مشاور، عوامل دولتی و غیر دولتی و جامعه کشاورزان کاربرد دارد.