سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد محمدتراب – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه یزد
افشین نمیرانیان – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی- دانشگ

چکیده:

روش الکتروژئوشیمی توانایی ا کتشافت کانسارهای پنهانی را که بوسیله قشری از خک یا رسوبات آبرفتی سطحی پوشیده شده اند فراهم می آورد. در این تکنیک با ایجاد یک میدان الکتریکی جریان مستقیم بر فراز روباره ی کانسارهای فلزی پنهانی، باعث تغلیظ و جریان یافتن یون ها به سمت یک کاتد مخصوص خواهد شد. توسط دو الکترود جریان، یکی بعنوان قطب آتد و دیگری قطب کاتد، جریان مستقیم ولتاژ بالا به خاک تزریق می شود. پس از گذشت زمان معین، در اثر یونیزه شدن کانی های فلزی و پدیده الکتروشیمی، یونهای فلزی مثبت به سمت قطب کاتد رهسپار شده و در اسید موجود در قطب کاتد متمرکز می گردند. با تجزیه اسید مذکور به روش جذب اتمی یا پلاسمای القایی، غلظت فلزات پایه مختلف در اسید اندازه گیری و تحلیل می گردد. در این پژوهش با ایجاد حالات مختلف کانه و خاک در مقیاس آزمایشگاهی، کارایی این روش در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارتباط عواملی چون عمق قرار گیری کانه، میزان رطوبت خاک، شدت جریان و ولتاژ تزریقی، مدت زمان تزریق و غلظت اسید مصرفی بعنوان الکترولیت از جمله مهمترین فاکتورهای مهم و مؤثر بر روش می باشند. با توجه به آزمایش های انجام شده و نتایج حاصله، شدت جریان و مدت زمان بهینه برای تزریق به ترتیب ۵۰۰ میلی آمپر و ۸ ساعت بدست آمد.