سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت
مهدی رمضانی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات پیش تیمارهای مختلف برخصوصیات جوانه زنی و گیاه چه ذرت K.Sc640 آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر در سال ۸۹ اجرا گردید. تیمارها شامل پلی اتیلن گلایکول، با غلظتهای ۵و۱۰ درصد نیترات پتاسیم با غلظت های ۱و۲ درصد کلرید پتاسیمبا غلظت های ۲و ۴ درصد آب و شاهد بدون پرایمینگ بود نتایج نشان داد که حداکثر سرعتجوانه زنی برای محلول پیش تیمار پلی اتیلن گلایکول و نیترات پتاسیم با غلظت های ۱۰ و یک درصد و هیدروپرایمینگ آب بدست آمد و بیشترین طول ریشه چه و میانگین جوانه زنی برای شاهد و نیترات پتاسیم یکدرصد حاصل شد. حداکثر طول ساقه چه برای پیش تیمار نمودن با نیترات پتاسیم یک درصد و کمترین طول ریشه چه و ساقه چه برای پیش تیمار نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم برای غلظت های ۲و ۴ درصد نتیجه شد.