سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اشرف سلطانی طولارود – دانشجوی دکتری گروه مهندسی خاک دانشگاه تهران
پیمان عباس زاده دهجی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی خاک دانشگاه تهران
مهتاب امیدواری – کارشناس ارشد گیاه پزشگی دانشگاه تهران
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

ریزوسفر محل زندگی طیف متنوعی از میکروارگانیسم ها و بالاخص باکتری ها است که ممکن است برای رشد گیاه مضر، مفید و یا بی تأثیر باشند. باکتری های مفید این منطقه که به باکتر یهای ریزوسفری محرک رشد گیاه یا PGPR موسوم می باشند، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده اند. این باکتری ها می توانند با استفاده از یک و یا چند مکانیسم خاص موجب بهبود رشد گیاه شوند. ویژگی هایی چون توانایی تولید سیدروفور، حل کنندگی فسفات های معدنی نامحلول، تولید هورمون های گیاهی مانند اکسین، توانایی تولید اسید سالیسیلیک سیانیدهیدروژن و همچنین توانایی تولید آنزیم ACC دی آمیناز و کتیناز از مهم ترین صفاتی می باشند که معمولاً محققین در غربال گری و انتخاب این باکتری ها در نظر می گیرند. در این تحقیق خصوصیات آنتاگونیستی (تولید سیدروفور، سیانید هیدروژن، اسید سالیسیلیک و کیتیناز ) ۲۵ جدایه سودوموناس فلورسنت بومی خاکهای ایران اندازه گیری شد. در این تحقیق هیچ کدام از سویه ها توانایی تولید آنزیم کیتیناز را نداشتند. توان تولید سیدروفور به روش CAS و CASAD اندازهگیری شد و تمامی سویه ها توانایی تولید سیدروفور را داشتند. با وجود توانایی تولید سیدروفور توسط همه جدایه ها، میزان این توانایی در سویه های مختلف متفاوت بود و در روش CAS-Agar، متوسط قطر هاله به کلنی تشکیل شده ۰/۷۴ سانتیمتر و در روش CASAD متوسط میزان سیدروفور تولید شده در این روش ۰/۲۱ میلی مولار د فروکسامین مسیلات Deferoxamine mesylate salt متغییر بود. از نظر تولید اسید سالیسیلیک نیز فقط ۱۱ جدایه قادر به تولید آن بودند. نتایج مربوط به بررسی باکتریها از نظر توانایی تولید سیانیدهیدروژن نیز نشان داد که باکتری ها توانایی های متفاوتی از نظر تولید سیانیدهیدروژن داشتند که در گروه های با توانایی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم طبقه بندی شدند.