سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اردوان قربانی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
امیر میرزایی موسی وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

به منظور تعیین شاخهای مناسب ارزیابی پوشش مراتع شهرستان خلخال برپایه داده های دورسنجی از داده های زمینی و ماهواره ای مربوط به مراتع شهرستان خلخال استفاده گردید دراین مطالعه درصد پوشش خاک لخت درختچه ها پوشش گراس ها و درنهایت درصد پوشش زنده با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ETM+ و شاخصهایی نظیر VNIR2 & VNIR1 VI1 MSI DVI TVI NIR SAVI TNDVI NDVI مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که اغلب شاخصها با درصد پوشش زنده درخت و درختچه ها و خاک لخت درسطح یک درصد دارای رابطه معنی داری هستند ولی از بین شاخصهای مورد بررسی تنها شاخص VNIRI و VNIR2 درسطح پنج درصد با درصد پوشش گراس ها دارای رابطه معنی دار بودند و سایرشاخص ها با درصد پوشش گراس ها دارای رابطه معنی داری نبودند.