سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حدیث خلیلی زاده – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه پیام نور شیراز
محمد داستان پور – رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کرمان
حامد عامری – عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

در این تحقیق برش باب هوتک که برای اولین بار مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته، از راسته سیکادال ها ۹ گونه متعلق به جنسNilssoniaشناسایی و معرفی گردید که معرف رواج و تنوع آن می باشد. یک گونه از این جنس بنام Nilssoniabozorga برای اولین بار از شمال کرمان گزارش می شود. با توجه به گونه های شناسای شده سن اوایل ژوراسیک میانی برای این منطقه پیشنهاد می گردد. سیکادال ها جزء مهم گیاهان ژوراسیک یورکشایر انگلستان هستند و از لحاظ فراوانی گونه با منطقه مورد مطالعه مشابهت دارد. سیکادال ها اساساً در مناطق استوایی و نیمه استوایی و شاخص محیط های دلتایی هستند. توصیف مورفولوژی گیاهان در چگونگی سازش آن ها و تعیین شرایط محیطی می تواند مؤثر باشد