سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مهدیه جانبازفوتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع آب دانشگاه تهران

چکیده:

تخمین صحیح میزان آب قابل برداشت از سفره برای شناسایی یک منبع جدید آب زیرزمینی و توسعه پایدار از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی به دلیل برداشت بی رویه از ذخایر آب زیرزمینی و محدود بودن ذخایر آب شیرین، مدیریت و بهره برداری صحیح از آن ضروری می نماید. برای این منظور مفهوم آبدهی مطمئن و اخیراً مفهوم آبدهی پایدار معرفیشده است. به طور کلی تعریف آبدهی مطمئن یا مجازSafe yieldعبارت است از مقدار آبی که می توان از سفره آب زیرزمینی برداشت کرد، بدون این که در دراز مدت لطمه ای به ذخیره سفره وارد شود. اخیراً مفهوم آبدهیپایدارSustainable yieldبرای جبران کاستی های تعریف آبدهی مطمئن ارائه شده است. در محاسبه آبدهی پایدار، علاوه بر ضوابط آبدهی مجاز یا مطمئن، رودخانه ها، چشمه ها و اکوسیستم وابسته به سفره نیز در نظر گرفته م یشوند. روش های متفاوتی برای محاسبه میزان بهره برداری مطمئن از سفره آب زیرزمینی کارستی و آبرفتی مثل رگرسیون معمولی، فازی و استفاده از مدل های عددی آب زیرزمینی معرفی شده است. برخی از این روش ها در عمل به کار می روند. همگی این روش ها از مفهوم بیلان آبی استفاده می کنند. در این نوشتار سعی شده است تا برخی از روش های موجود معرفی و ارزیابی گردند و در نهایت روش پیشنهادی ارائه گردد