سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کوروش رشیدی – دانشگاه پیام نور اردکان، گروه زمین شناسی

چکیده:

ساختارهایی عدسی شکلی که از مابقایای اسکتی موجودات دریای شکل میگیرند به عنوان ریف شناخته میشوند که با توجه به اندازه آنها اسامی مختلفی دارد . در رسوبات پرمین ایران میتوان ریف های نسبتاً کوچکی مشاهده نمود که بایوتاهای آن عمدتاً ازگروه اسفنج ها )اسفینکتوزوآ، اینوزوآ(، مرجا نهای تابوله و روگوزا، انواع بریوزوای راسته استنولماتا به همراهی جلبکهای سبز کلروفیکوفیتا وقرمز آرکئولیتوپورلاسه و پروبلماتیکها چون توبیفیتس و ونگیا است. از ریفهای فوق میتوان به ۷ جنس و ۹ گونهاسفینکتوزوا، ۵جنس و شش گونه اینوزوا دو جنس پروبلماتیک و چهار جنس و پنچ گونه جلبک اشاره نمود که در ریف ناحیهباغ ونگ شناسایی شده است. در ریف پرمین سورمق ۱۱ جنس و ۱۱ گونه اسفینکتوزوآ ۱۱ جنس و ۱۱ گونه اینوزوآ ۶گونه بریوزوآ و یک گونه جلبک اشاره نمود. در هر ریف فراوانی مطلق با گروه اسفنج ها است اما تنها به جزء چند تاکسای مشترکمابین دو ریف مطالعه شده تفاوت اساسی در بایوتاهای ریفی این زمان وجود دارد که این تفاوت میتواند ناشی از اختلاف زمانی در حد اشکوب و فاصله نسبتاً زیاد مابین دو ناحیه باشد هر چند که در ریف های کنار همدیگر و در یک زمان نیز بایوتاهایی تشکیل کلنی میتواند متفاوت باشد