سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

برات قبادیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بصورت مرسوم فعالیت های فناورانه دربخش ماشین های کشاورزی به عملیات کاشت داشت و برداشت تقسیم می شوند امروزه دامنه این فعالیت ها بسیارگسترده تر شده و ایده ها و رویکردهای جدیدی از نگاه توسعه پایدار وارد این بخش شده است براساس این نگاه مفاهیم نوظهور و جدیدی مطرح شدهاند مانند توسعه پایدار کشاورزی پایدار، انرژی پایدار و اشتغال پایدار، لازمه توسعه مطلوب براورده کردن نیازهای نسل کنونی با ملحوظ نمودن منافع نسلهای آینده است به دلیل گستردگی موضوع دراین مقاله سعی براین است که فقط به معرفی ایده های نوظهور اشتغال زا و ثروت آفرینی پرداخته شود که برای بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران تازگی داشته و حتی درمراکز علمی و تحقیقاتی نیز کم و بیش ناشناخته هستند ایده های پژوهشی نوظهور دربخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی هم بسیار گسترده بوده و پرداختن به همه آنها از حوصله این مقاله به تنهایی خارج است از این رو دراین مقاله فقط به ایده های نوظهور پژوهشی درقسمت تولید انرژی با استفاده از ضایعات و زائدات کشاورزی از یک سو و مزارع انرژی یعنی محصولات انرژی زا غیرخوراکی از دیگر سو پرداخته می شود.