سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

بسته بندیموادغذایی بطور معمول برای حفاظت محصول از تاثیر عوامل خارجی افزایش زمان نگهداری حفظ کیفیت و ایمنی موادغذایی بسته بندی شده به کارمیرود موادی که دربسته بندی موادغذایی استفاده می شوند برای حفظ امنیت موادغذایی باید خنثی باشند و با موادغذایی درونشان واکنش ندهند لذا درطول دهه های گذشته توسعه بسته بندی بهبود یافته و جدید مطرح شده است اما درسالهای اخیر یکی ازتوسعه های جدید درزمینه بسته بندی غذا بسته بندیهای فعال هوشمند هستند دراین زمینه برای توضیح تکنولوژیهای بسته بندی جدید اصطلاحاتی مثل فعال تیز باهوش متقابل شاخص و … استفاده م یشوند بسیاری از مفاهیم بسته بندی هوشمند شامل استفاده ازسنسورها و شاخصها می باشند به منظور شفاف سازی این دو مورد از هم آنها به طور جداگانه بررسی می شوند.