سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الما محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدحامد میرکریمی – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرجان محمدزاده – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در بسیاری از کشورهای دنیا نقش سقفهای سبز در کاهش مشکلات محیط زیستی شهری امری پذیرفته شده است.در کشور ما از این ایده استقبال چندانی نشده است که دلیل اصلی آن مقرون به صرفه ندانستن این تکنولوژی است. هدف از این تحقیق برداشتن گامی در توجیه محیط زیستی و اقتصادی سقف سبز است. در این مقاله الگویی برای ارزیابی عملکرد محیط زیستی و اقتصادی سقف سبز با استفاده از روش ارزیابی چرخهی حیات معرفی میشود. برای این منظور اثرات مثبت و منفی چرخهی حیات یک سقف سبز از نوع گسترده بررسی شده است. جهت ساده سازی ارزیابی، در مرحلهی فهرستنویسی چرخهی حیات، فهرست مواد و فرآیندها با توجه به مثبت و منفی بودن اثراتشان معرفی شدهاند. در UFORE در دو بخش ارائه شدند. همچنین برای اندازهگیری فواید سقف سبز روشهایی مانند مرحلهی تفسیر این الگو آثار مثبت اقتصادی و محیط زیستی از میزان آثار منفی آنها کسر شده و در نهایت سودمند بودن و یا نبودن سقف سبز از نظر اقتصادی و محیط زیستی مشخص میشود. نتایج چنین تحقیقاتی میتواند در تصمیمگیری برای تشویق ایجاد سقفهای سبز در ساختمانها مورد استفاده قرار گیرد.