سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرهام خجسته – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک
علیرضا احمدی فرد – دانشگاه صتعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک
بهزاد تخم چی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

استفاده از روشهای پردازش تصویر در حوز ه علوم زمین در حال توسعه است. شناسایی انواع سنگها و سازندها، تخمین نیمهکمی عیار و بهینهسازی سیستمهای فراوری، مثالهایی از کاربردهای اخیر پردازش تصویر در علوم زمین هستند. برای این منظور میبایست از نمونهها که بر روی سطحی قرار داده شدهاند تصویربرداری کرده و در گام اول نسبت به تفکیک نمونهها از پسزمینه اقدام کرد. این عملیات، که بخشبندی نامیده می- شود، تأثیر بسزایی در نتایج نهایی پردازش تصویر دارد. الگوریتمهای متعددی برای بخشبندی ارائه شدهاند، که با توجه به پیچیدگیهای بافتی و ساختی نمونههای سنگ، معمولاً نتایج مطلوبی ارائه نمیکنند. در این مقاله عملکرد چندین الگوریتم بخشبندی در جدایش خردههای حفاری چاههای نفتی از پسزمینه مورد بررسی قرار گرفته و الگوریتم آبپخشان ١ به عنوان الگوریتم بهینه جدایش خردههای حفاری دو چاه نفتی در فروافتادگی دزفول معرفی شده است.