سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ، بخش تحقیق

چکیده:

اسفناج یکی از مهمترین سبزیجات برگی دنیا از نظر میزان مصرف است. به منظور بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ و فاصله ردیف کاشت اسفناج محلی ورامین خالص شده که از طرح تهیه جمعیت پیشرفته ورامین به روش انتخاب توده ای ب هدست آمده است، این تحقیق به مدت ۲ سال ازنیمه شهریور سال ۱۳۸۵ در ایستگاه زراعی قراخیل (قائمشهر) انجام گردید. طرح آماری اسپلیت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار که فاکتور اصلی تاریخ کشت در چهار سطح (۶/۱۵ و ۷/۱ و ۷/۱۵ و ۷/۳۰) به عنوان فاکتور فرعی فاصله ردیف در سه سطح (۳۰ و ۴۰ و ۵۰ سانتیمتر) در نظر گرفته شد. مقایسات میانگین به روش دانکن انجام شد. بررسی نتایج نشان داد که با کاشت ۱۵ شهریور در فاصله ردیف ۳۰ سانتیمتر با عملکرد ۱۹/۳۴ تن در هکتار، بیشترین محصول حاصل گردید که توانسته است در کلاس A قرار گیرد. همچنین در ماتریس همبستگی بیشترین همبستگی بین صفات پهنای برگ و ارتفاع برگ بوده است. با توجه به نتایج حاصله، رقم اسفناج محلی ورامین قابلیت معرفی به عنوان رقم مناسب درمازندران و اقلیم مشابه را دارا می باشد.