سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوراندخت عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ش
مهناز پروانه نژادشیرازی – عضو هیات ، علمی دانشگاه پیام نور مرکز شیر
حسن امیری بختیار – معاونت زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

با توجه به اهمیت استراکودها در تشخیص محیط دیرینه و سن رسوبات، در این تحقیق استراکودهای موجود در مارن های واحد ۱ سازند تاربور در کوه چهل چشمه خرامه مورد بررسی قرار گرفته است. کوه چهل چشمه در حدود ۲۰ کیلومتری جنوب شرق شهرستان خرامه (جنوب شرق شیراز) و در حاشیه جنوبی دریاچه بختگان قرار دارد. سازند تاربور در این منطقه ۷۱۲ متر ضخامت دارد که به شش واحد سنگی تفکیک شده است. مرز زیرین این سازند با شیل های تیره وکمی سنگ آهک رسی سازند گورپی هم شیب و ناپیوسته و مرز بالایی آن با سازند تبخیری ساچون نیز هم شیب و ناپیوسته است. واحد ۱ شامل ۶۶ متر تناوب مارن سبز تا خاکستری و سنگ آهکهای نازک، متوسط تا ضخیملایه خاکستری متمایل به زرد است. این واحد دارای مرز بالایی پیوسته و هم شیب با آهکهای ضخیم لایه تا توده ای واحد ۲ است. در این مطالعه تعداد ۲۹ نمونه از مارن های واحد ۱ برداشت شده که پس از شستشو و مطالعه نمونه ها تعداد ۱۶ جنس و ۳ گونه از استراکودها شناسایی شدند. با توجه به مجموعه آنها سن ماستریشتین برای این واحد در نظر گرفته می شود