سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ثمره جلیلی – کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
سعید نصراله نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

سیب زمینی یکی ازمحصولات مهم و با ارزش استان گلستان می باشد که سطح زیرکشت آن در سال زراعی ۸۶-۸۷ بالغ بر ۸۶۰۰ هکتار می باشد در سالهای اخیر علائم بیماری ویروس شامل لوله شدن ، کوتولگی و کاهش محصول در سطح وسیعی از مزارع سیب زمینی استان مشاهده شده است به منظور بررسی غلظت ویروس Potato leaf roll virus در ارقام مهم سیبزمینی سانته، کوزیما، نیلوا، اسپریت، ساتینا، مارفونا، کنکورد، بورن، آلفا. آلفا – کوزیما نمونه برداری شده و نمونه ها با روش tiple antibady sandewich Eliza)TAS-ELIZA با آنتی سرم پلی کلونال مورد بررسی قرارگرفتند. بررسی غلظت ویروس PLARV در روی ارقام مختلف در یک طرح بلوک کامل تصادفی نامتعادل با دستگاه الایزا ریدر به دست آمد و توسط نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.