سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

الهه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
سیدحمید وزیری – استادگروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مرتضی طاهرپورخلیل آباد – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

رسوبات سازند داریان دارای مقادیر زیادی از روزن بران کف زی بوده که اعضای آن را عمدتا روزن برانی از خانواده اربیتولینیدهOrbitolinidae تشکیل میدهند دراین پژوهش با هدف بررسی شناسایی و مطالعه دقیق این خانواده از روزن بران برشی از سازندداریان درشمال شرق روستای گرم آباد شمال غرب شیراز انتخاب و مورد بررسی قرارگرفت از مهمترین جنس ها و گونه های یافت شده در برش چینه شناسی روستای گرم آباد می توان به Mesorbitolina Mesorbitolina texana Iraqia simplex Mesorbitolina parva, subconcava اشاره نمود. رخنمونهای سازندداریان در برش مورد مطالعه را عمدتا سنگ آهک های قهوه ای تا خاکستری ستبر لایه تا توده ای خشن و صخره ساز تشکیل میدهند مجموعه فسیلی یافت شده در این برش سن کرتاسه پیشین آپتین پسین – آلبین پیشین را برای سازند پیشنهاد می کند.