سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین جمشیدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م
محمدرضا نیکودل – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تر
ابراهیم جعفری – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت م

چکیده:

مقاومت فشاری تکمحوری یکی از پارامترهای مهم در مهندسی سنگ میباشد که در اکثر پروژهها مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل هزینهبر و وقتگیر بودن و همچنین مشکلات زیاد تهیه نمونه برای انجام آزمایش تعیین مستقیم مقاومت فشاری تکمحوری، امروزه تحقیقات بر روی استفاده از روشهای غیر مستقیم برای تخمین این پارامتر متمرکز شده است. استفاده از نتایج آزمایش پانچ یکی از جدیدترین این روشها می -باشد. بدین منظور در تحقیق حاضر ویژگیهای مهندسی ۶۳ نمونه سنگ با منشاء آذرین و رسوبی، شامل مقاومت فشاری تکمحوری، شاخص پانچ بلوکی، شاخص بار نقطهای، مقاومت کششی برزیلین و سرعت موجPاندازه گیری شد سپس با استفاده از آنالیزهای رگرسیون دو متغیره روابط بین این ویژگیها بررسی و تعیین شدو بهترین روابط برای تخمین غیر مستقیم مقاومت فشاری تکمحوری ارائه شده است. نتایج آنالیزهای رگرسیون نشان دهنده کارایی دستگاه پانچ در تخمین مناسب مقاومت فشاری تک محوری میباشد.