سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا فولادی –

چکیده:

دربسیاری ازپروژه های عمرانی که بدلیل شرایط خاص توپوگرافی یانوع پروژه احداث سازه یاسازه ها درزیرزمین الزامی می باشد مانند نیروگاه های زیرزمینی تونل ها و طبقات زیرین سازه هایشهری انجام عملیات حفاری درتوده سنگ ضروری می باشد درچنین شرایطی تعیین تنشهای درجا درتوده سنگ برای تحلیل رفتارتوده سنگ و محاسبات تنش کرنش الزامی است دربسیاری ازلایه های زیرسطحی سنگ به دلیل شرایط خاص زمین ساختی و فعالیت های درونی زمین شاید تنشهای اصلی افقی درجا به مراتب ازتنش اصلی قائم بیشتر باشد به همین دلیل تعیین کمیت وجهت این تنشها و تغییرشکل ناشی ازعملیات حفاری درسنگ براثررها شده تنشهای افقی برای ارزیابی کیفی توده سنگ اطراف و تغییرشکلهای حاصل درسازه های مجاور درمطالعات ژئوتکنیکی این گونه سازه ها مدنظر قرارمیگیرد یکی ازازمایش های رایج جهت انجام این عملیات ازمایش شکست هیدرولیکی می باشد