مقاله معرفی پپتید ضدمیکروبی جدید با نام Buforin–K از ترشحات پوستی وزغ کویری بومی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۸۹۹ تا ۹۱۱ منتشر شده است.
نام: معرفی پپتید ضدمیکروبی جدید با نام Buforin–K از ترشحات پوستی وزغ کویری بومی یزد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پپتیدهای ضد میکروبی
مقاله وزغ کویری
مقاله همولیز
مقاله حداقل غلظت مهاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زردینی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی اعظم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی نیا بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بی طرف امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه تحقیق در زمینه پپتیدهای ضدمیکروبی به یک عرصه فعالی بدل شده است. بنابراین، هدف این مطالعه خالص سازی و تعیین خواص بیوشیمیایی )به ویژه اثر ضدمیکروبی( پپتیدهای جدید از ترشحات پوستی وزغ کویری است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ترشحات پوستی وزغ با استفاده از روش های بیوشیمیایی خالص سازی گردید و اثرات ضدمیکروبی آن توسط روش نشر شعاعی و حداقل غلظت مهاری مشخص شد. توالی پپتیدها نیز توسط روش اسپکتروسکوپی تعیین شد.
نتایج: یک پپتید ضدمیکروبی جدید از ترشحات پوستی به دست آمد. این پپتید از ۲۰ آمینواسید ساخته شده است. این پپتید با هیچ یک از پپتیدهای ضدمیکروبی از دوزیستان همسانی نداشت. بنابراین این پپتید جدید، Buforin–K نام گرفت. این پپتید از لحاظ فعالیت ضدمیکروبی ارزیابی شد. پپتید Buforin–K فعالیت ضدمیکروبی قابل توجهی را علیه باکتری های گرم منفی و گرم مثبت (با حداقل غلظت مهاری در محدوده ۸٫۱ تا (۳۵٫۶ mg/ml و همچنین علیه قارچ ها (حداقل غلظت مهاری این پپتید در محدوده ۲۵٫۷ تا ۳۵٫۶) از خود نشان داد. این پپتید اثر ضدمیکروبی بیشتری بر روی باکتری های گرم منفی در مقایسه با باکتری های گرم مثبت و قارچ ها دارد. Buforin–K فعالیت همولیزی پایینی را بر روی اریتروسیت ها نشان داد، به طوری که در غلظت ۱۰۰ mg/ml، سبب القای ۵ درصد همولیز د.
نتیجه گیری: با توجه به اثرات زیستی مفید، MaximinBk می تواند یک ماده مستعد برای درمان بیماری های عفونی مختلف باشد.