مقاله معرفی و مقایسه روند رشد و تغذیه استرلیاد (Acipenser ruthenus) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) به عنوان ماهی تزئینی در محیط آکواریوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: معرفی و مقایسه روند رشد و تغذیه استرلیاد (Acipenser ruthenus) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) به عنوان ماهی تزئینی در محیط آکواریوم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرلیاد
مقاله تاسماهی ایرانی
مقاله ضریب تبدیل غذا
مقاله سرعت رشد
مقاله آکواریوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلی فشتمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: پیکران مانا نعمت
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحسنی میرحامد
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سهیل نقشی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی روند رشد و تغذیه گونه آب شیرین تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus Linnaeus 1785) و تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin 1897) در شرایط آکواریوم برای نخستین بار در کشور انجام شد. ۳۰ عدد تاسماهی استرلیاد و تاسماهی ایرانی به ترتیب با وزن اولیه ۳٫۷±۲۹، ۴٫۹±۲۶٫۶ گرم و طول اولیه ۰٫۹±۲۰٫۴، ۱٫۵±۱۹٫۵ سانتی متر ±SD)میانگین) انتخاب و به طور تصادفی در شش دستگاه آکواریوم ۱۲۰ لیتری به طور یکسان توزیع شدند. کلیه شرایط پرورش از جمله غذای مصرفی، تراکم و دبی در مدت بررسی یکسان بود. غذای مصرفی شامل کنسانتره محتوی ۴۸ درصد پروتئین، ۱۸ درصد چربی،۲۰ درصد کربوهیدرات و با رطوبت کمتر از ۱۰% بود که بر اساس درجه حرارت آب از ۱ تا ۱٫۵ درصد وزن بدن در دو مرحله طی ساعات روز داده شد. محیط پرورشی در شرایط نیمه تاریک قرار داشت. پس از ۲۷۰ روز از پرورش تاسماهی ایرانی و استرلیاد در آکواریوم هیچ گونه اختلاف معنی دار آماری در شاخص های تغذیه (FCR) و رشد (Wf)، (SGR)، (Gr) و (BWI) مشاهده نشد. وزن نهایی تاسماهی ایرانی ۲۸±۱۸۲ گرم و وزن نهایی استرلیاد ۱۸۰٫۷±۳۴ گرم به دست آمد. میزان ضریب تبدیل غذا برای تاسماهی ایرانی (۰٫۱±۱٫۱) و استرلیاد (۰٫۱±۱٫۲)، میزان رشد روزانه (Gr) در تاسماهی ایرانی (۱٫۷±۸٫۶ گرم) و استرلیاد (۲±۸٫۴ گرم) و مقدار سرعت رشد روزانه در هر دو تیمار (۰٫۱±۰٫۷ درصد) به دست آمد. طی دوره پرورش در آکواریوم مقدار ضریب چاقی از ۰٫۳۶ در تاسماهی ایرانی و ۰٫۳۴ در استرلیاد به مقدار ۰٫۴۰ در پایان دوره افزایش یافت. پرورش این گونه های با ارزش در شرایط آکواریوم نشان داد که اگرچه رشد این تاسماهیان کاملا به غذای دستی وابسته است اما تاسماهی آب شیرین استرلیاد، ۵۳۳ درصد و تاسماهی ایرانی ۶۱۲ درصد نسبت به وزن اولیه رشد نمودند. طی دوره پرورش هیچ گونه تلفاتی مشاهده نگردید.