مقاله معرفی دو گونه زنبور پارازیتوئید بید چغندرقند (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae از مزارع استان خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: معرفی دو گونه زنبور پارازیتوئید بید چغندرقند (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae از مزارع استان خراسان رضوی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چغندرقند
مقاله Scrobipalpa ocellatella
مقاله زنبورهای براکونید. پارازیتوئید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: عسکریان زاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی جابر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی پور حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بید چغندرقند، Scrobipala ocellatella Boyd. (Lep.:Gelechidae) از آفات اختصاصی انواع چغندر است. در این تحقیق پارازیتوییدهای آفت در منطقه جمع آوری و شناسایی شدند. به منظورشناسایی پارازیتوئیدهای این آفت، از مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی از اوایل تیر لغایت پایان مهرماه ۱۳۸۹ نمونه برداری منظم انجام شد. لاروها و شفیره های بید چغندرقند به همراه ریشه چغندرقند جمع آوری و در شرایط دمایی ۲±۲۵ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و ۱۴ :۱۰ ساعت روشنایی: تاریکی تا زمان خروج حشرات کامل پارازیتوئیدهای احتمالی نگه داری شدند. این نمونه ها به صورت روزانه برای جمع آوری پارازیتوئیدها بررسی می شدند. زنبورهای خارج شده در الکل ۷۵ درصد نگه داری شدند. در میان نمونه ها دو گونه زنبور پارازیتوئید با نام علمی Bracon intercessor Nees وMicrochelonus subcontractus Abdinbekova  از خانواده Braconidae مورد شناسایی قرار گرفت. این گونه ها برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش می گردد. گونه اول پارازیتوئید لارو و گونه دوم پارازیتوئید لارو- شفیره است. نمونه های اصلی زنبورها در آزمایشگاه حشره شناسی دانشگاه شاهد تهران نگه داری می شود.