هدف کلی

هدف کلی ایـن پـژوهش، معرفـی رویکردهـای پدافنـد غیـرعامـل (تهدیـدمحـور، توانمندیمحور و فرصتمحور) و تعیین رویکرد مناسب پدافند غیرعامل و میزان تـأثیر آن بر عملکرد آجا در جنگهای آینده و محیطهای ناهمگون میباشد.

هدفهای جزیی

(۱) معرفی  رویکرد تهدیدمحور و تأثیر آن بر عملکرد آجا در جنگهای آینده. (۲) معرفی رویکرد قابلیتمحور و تأثیر آن بر عملکرد آجا در جنگهای آینده. (۳) معرفی رویکرد فرصتمحور و تأثیر آن بر عملکرد آجا در جنگهای آینده.

پرسش اصلی

چه الگوی رویکرد پدافند غیرعاملی میتواند میزان پاسخگویی نیروهای مسلح را در برابر تهدیدهای نظامی در شرایط ناهمگون ارتقا و توسعه بخشـد و بـه عنـوان رویکـرد مناسب پدافند غیرعامل معرفی گردد؟

فرضیه تحقیق

در راستای پاسخ به پرسش یادشده، این فرضیه مطـرح مـیشـود کـه رویکـردهـای پدافند غیرعامل (تهدیدمحور، توانمندیمحور و فرصتمحور) بر عملکرد آجا تأثیرگذار بوده و این امر میتواند بر دفاع ناهمگون آجا در جنگهای آینده مؤثر باشد.