مقاله معادل سازی فرهنگی و بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی مقیاس شدت حمایت ها در افراد بزرگسال کم توان ذهنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۷۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: معادل سازی فرهنگی و بررسی خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی مقیاس شدت حمایت ها در افراد بزرگسال کم توان ذهنی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معادل سازی
مقاله روایی
مقاله پایایی
مقاله کم توانی ذهنی
مقاله مقیاس شدت حمایت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی شاهین
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عشایری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: چابک علی
جناب آقای / سرکار خانم: سرابندی امین
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی عسل
جناب آقای / سرکار خانم: کاکایی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تغییر نگرش ها نسبت به چگونگی ارزیابی نیازهای حمایتی در افراد کم توان ذهنی، از سال ۱۹۸۰، ضرورت ساخت و طراحی آزمون های مناسب در این رابطه را بیش از پیش مطرح کرد. در این راستا انجمن ناتوانی های رشدی و ذهنی آمریکا در پاسخ به این کمبودها آزمون مقیاس شدت حمایت ها (Supports Intensity Scale:SIS) را طراحی کرد. هدف این مطالعه معادل سازی فرهنگی و بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس شدت حمایت ها در افراد بزررگسال کم توان ذهنی بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ۴۳ فرد کم توان ذهنی بزرگسال شرکت داشتند. ترجمه و معادل سازی فرهنگی این آزمون طبق روش ارزیابی بین المللی کیفیت زندگی (International Quality Of Life Assessment:IQOLA) انجام شد. روایی آزمون به شیوه روایی محتوایی کیفی و پایایی آن به روش ثبات درونی و آزمون – باز آزمون ارزیابی شد.
یافته ها: مطابق پروتکل IQOLA، SIS از ترجمه آسان و کیفیت نسبتا مطلوبی برخوردار بود. بنابر نتایج بدست آمده تمامی آیتم های آزمون دارای روایی محتوایی بودند. ضرایب آلفای کرونباخ و تکرار پذیری نسبی به ترتیب برای تمامی خرده مقیاس ها در محدوه (۰٫۸۰-۰٫۹۹) و (۰٫۹۰-۰٫۹۹) قرار داشت.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نسخه فارسی و معادل سازی شده مقیاس شدت حمایت ها از روایی و پایایی قابل قبولی برای شناسایی الگو و شدت حمایت های مورد نیاز در افراد بزرگسال کم توان ذهنی برخودار است.