سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

در مرحله طراحی و تحلیل خستگی اتصالات لوله ای سازه های فراساحلی که معمولا با روش منحنی های S-N صورت می گیرد، باید مقدارتنش حداکثر در محل اتصال مشخص شود. مقدار این تنش که به عنوان تنش نقطه حاد (Hot Spot Stress) شناخته می شود بستگی به نوع اتصال، اندازههای آن و نوع بارگذاری دارد. در این تحقیق باروش عناصر محدود، مطالعه پارامتری گسترده ای روی اتصال چند صفحه ای KK انجام شده و با استفاده از نتایج به دست آمده از این تحلی ها معادلاتی ارائه شده اند که مقادیر تنش نقطه حاد رادر نقاط مهم حول اتصال به دست می دهند. پروفیل جوش در مقادیر تنش ها اثر قابل توجهی دارند که در این تحقیق با استفاده از المان های سه بعدی، شکل واقعی پروفیل جوش که مطابق با استاندارد آیین نامه AWS می باشد در مدلسازی اتصالات منظور شده است. همچنین دقت این نوع مدلسازی اتصالات لوله ای نیز با توجه به نتایج آزمایشگاهی موجود در منابع معتبر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه شده است که روابط پیشنهادی قابل قبول می باشند.