بدلیل وجود ضایعه در تارهای صوتی، فشار هوای زیر چاکنای به درستی کنترل نمی شود و در نتیجه، بروز تغییرات ناگهانی در شدت صوت افزایش می یابد. طبق تحقیقات انجام شده آشفتگی در فرکانس پایه و آشفتگی دامنه شدت صوت در بیماران مبتلا به ضایعات توده ای و فلج تارهای صوتی در مقایسه با افراد سالم به طور معنی داری بالاتر است.

با توجه به تحقیقات فوق و دیگر بررسیها درب تاثیر ویژگیهای تارهای صوتی در افراد بیمار به این نتیجه می رسیم که دو مشخصه  آشفتگی در فرکانس پایه و آشفتگی در شدت صوت، در مقایسه با دیگر مشخصه ها از اهمیت و تاثیرگذاری خاصی میزان برخوردار است. برای تخمین میزان شدت بیماری افراد مبتلا به بیماریهای تارهای صوتی از روشهای متفاوتی مانند بکارگیری عملگر غیرخطی انرژی به منظور تشخیص میزان نارسایی بیماران مبتلا به ناهنجاری حنجره ای در گذشته استفاده شده است. علاوه بر این بیشتر روشها بر اساس معادلات و پارامترهای غیرخطی بوده و از محاسبات پیچیده ای برخوردار هستند.

از مزایای روش این تحقیق نسبت به روشهای دیگر یکی سادگی در تخمین میزان شدت بیماری و دیگری دقت محاسبه  بالا می باشد. ضمن اینکه در این تحقیق نمونه های جیتر و شیمر صرفاً متعلق به افرادی است که در ایران زندگی می کنند که جمع آوری آنها در حدود یکسال بطول انجامیده است. توجه به این مسئله که شرایط اقلیمی، کیفیت و محل زندگی و نوع تغذیه تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی دستگاه تولید صوت انسان دارد به بهبود نتایج کمک شایانی می کند.

داده های جیتر و شیمر در این تحقیق تعداد ۵۰ نفر مرد و زن بین ۲۰ تا ۷۵ سال مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهای صوتی آنها از جمله آشفتگی در فرکانس پایه و اشفتگی در شدت صوت این افراد با دستگاه موج نگار الکتریکی چاکنای ” اندازه گیری شده است.

این داده ها با استفاده از دستگاه موج نگار الکتریکی چاکنای برای نمونه های مختلف افراد سالم و بشدت بیمار بدست آمده است. داده های کلینیکی که از دستگاه الکترولارینگو گرافی برای نمونه های افراد سالم و بیمار بدست می آید، درصد آشفتگی در فرکانس پایه (جیتر) و آشفتگی در شدت صوت (شیمر) را برای یک واکه  مشخص می دهد. داده های جیتر و شیمر برای ۵۰ نمونه از افراد شدیداً بیمار در شکل ۱ رسم شده است.