سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا گازر – عضو هیت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
سعید مینایی – عضو هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خشک کردن یکی از مهمترین مراحل فرآوری پسته پس از برداشت بوده و در آن ، انرژی زیادی صرف خشک کردن این محصول می گردد. لذا با توجه به محدودیت زمان در فصل برداشت و فراوری پسته، کاربرد معادلات تخمین زمان خشک شدن و روند تغییرات رطوبت باعث جلوگیری از اتلاف وقت در فراوری این محصول می شود. رد همین راستا تحقیق برای بدست آوردن معادلات زمانی حاکم بر فرایند خشک شدن دو رقم پسته ایرانی با استفاده از روش رگرسیون چند گانه انجام شد و نتایج بدست آمده بصورت واقعی در خشک کنهای صنعیت بسته بندی مورد ارزیابی قار گرفت. همچنین به وسیله کاربرد یک معادله نمایی روند تغییرات رطوبت در حین فرایند خشک شدن پسته نیز تحقیق شده و ضرایب ثابت bٍ a برای هر دو رقم بدست آمد. نتایج بخ دست آمده از هر دو تحقیق نشان داد که هر دو معادله خطی و غیر خطی بدست آمده برای تخمین زمان خشک شدن پسته ، دارای توافق خوبی با داده های آزمایش می باشند (۰٫۹۵<R). همچنین مدل نمایش روند خشک شدن پسته دارای برازش خوبی با داده های واقعی در خشک کن صنعتی و به ویژه در مراحل انتهایی فرایند بود. بررسی نزدیک داده ها نشان داد که در این معادله ضریب a می تواند همان رطوبت اولیه پسته بر پایه خشک باشد.