سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شیرافروس – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
شهرام گودرزی – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

گیاهان آبزی توانایی جذب مواد مغذی و فلزات سنگین را از خاک و فاضلاب دارند. در این مطالعه، قابلیت چهار گونه گیاه آبزی Scirpus (Bulrush) ، Typha latifolia ، Phragmites australis و Alisma plantago جهت جذب نیتروژن و فسفر از فاضلاب خانگی (شبیه سازی شده) در شرایط آب و هوایی گرم و خشک دزفول مورد بررسی قرار گرفته است. تیمارهای آزمایشی این تحقیق شامل سه سطح N و P در سه تکرار بود و میزان جذب نیتروژن و فسفر در این تیمارها توسط گونههای گیاهی مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن و فسفر در فاضلاب میزان تجمع این دو ماده مغذی توسط گیاهان نیز افزایش یافت. نتایج همچنین بیانگر تفاوت معنیدار جذب نیتروژن و فسفر توسط گونه گیاهی Phragmites australis نسبت به سه گونه دیگربوده است. در نهایت در تیمار سطح بالای نیتروژن و فسفر معادلات نمایی جذب نیز با نرمافزار Curve Expert استخراج گردید