سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبداله رضوانی الیله – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی
رسام دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق همرفت آزاد و تراکمناپذیر هوا داخل محفظهای با سطح مقطع مربعی شکل همراه با کنجهای دایروی با روش عددی حجم محدود مطالعه شده است. از روش ضریب تراکمپذیری مصنوعی برای کوپل معادله پیوستگی به معادله مومنتوم بهمنظور تعیین تابع فشار استفاده شد. محفظه دارای دو دیواره عمودی دما ثابت با دماهای متفاوت میباشد. دیواره های بالا و پایین آدیاباتیک هستند. در کار حاضر شعاع گوشههای محفظه، عدد رایلی و ضریب بازگشتناپذیری بهترتیب در محدوده (فرمول در متن مقاله ) در نظر گرفته شدهاند. تأثیر پارامترهای مذکور در میزان تولید آنترو ی و عدد بیجان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج سایر محققین مقایسه شده و تطابق بسیار خوبی مشاهده شده است. نتایج نشان میدهد با کاهش ضریب بازگشتناپذیری عدد بیجان افزایش مییابد، همچنین تولید آنتروپی با افزایش شعاع گوشهها کاهش مییابد.