سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسانه محمدیان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشگاه زابل
محمدرضا اصغری پور – استادیار گروه زراعت دانشگاه زابل
وحید شمس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل

چکیده:

این تحقیق به منظور تدوین شاخصی برای کمی کردن میزان پایداری بوم شناختی نظام کشاورزی خربزه در شهرستان تربت جام درسال ۱۳۸۹ انجام شد اطلاعات مربوط به این نظام کشاورزی شامل سنجه های اجتماعی – اقتصادی کود و مواد شیمیایی تولید محصولات زراعی و دامی مدیریت بقایای گیاهی، آب و آبیاری، تنوع گونهای کشاورزی شخم و مکانیزاسیون و مدیریت علفهای هرز مورد بررسی قرارگرفت میانگین امتیار شاخص پایداری دراین نظام ۵۹٫۳۴ بود در میان سنجه های مورد مطالعه تولید محصولات دامی مدیریت علفهای هرز مدیریت بقایای گیاهی و تنوع گونهای کشاورزی به ترتیب با ۰/۸۸ و ۲/۶۴ ، ۳/۷۲ و ۴/۶۶ درصدپایین ترین امتیاز را داشتند نتایج رگرسیون گام به گام پس رونده نشان داد که مهمترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری در این نظام زراعی عملکرد خربزه سطح زیرکشت درآمد زراعی دسترسی به نهاده ها دسترسی به وام و تنوع آفت کش های شیمیایی بوده است بررسی نقاط بحرانی این نظام نشان داد که برای بهبود پایداری آن آموزش کشاورزان اصلاح مدیریت تولید محصول مدیریت منابع آب و کمک به ثبات اقتصادی کشاورزان از اولویت برخوردارهستند.