سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدکرامت هاشمی عنا – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی
بهروز حیدری – دانش آموختهء کارشناسی ارشد، اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش رویکردمحیطی به گردشی بهعنوان رهیافت اولیه مطالعه درنظر گرفته شدو از دو پایگاه داده استفاده گردید یکی مقداربارش روزانه ایستگاه سینوپیک کلیماتولوژی و باران سنجی درشهریاسوج دربازه زمانی ۱۳۸۰/۱/۱ تا ۱۳۸۸/۱۱/۳ را شامل میشود که بارشهایی بالاتر از ۷۰ میلی متر داشتند بهعلت نبود اطلاعات تصادفات دربازه زمانی بیشترمجبورشدیم این کار را به دهه ی ۸۰ محدود کنیم درنرم افزار متلب ماتریس استانداردشده ای با ارایش P برای هر ایستگاه آماده شد که ردیف آن تعدادروزها و ستون ان آمارهای مربوط به بارش ایستگاه های مورد مطالعه است درمرحله بعد به تحلیل خوشه ای این داده ها پرداختیم و سه تیپ هوا را شناسایی کردیم پایگاه دوم داده های مربوط به ارتفاع ژئوپتانسیل فشارتراز دریا دمای هوا نم ویژه مولفه شرق سوی باد و شمال سوی باد درعرض جغرافیایی ۰ تا ۸۰ دره شمالی و طول ۰ تا ۱۲۰ درجه شرقی است که آمار آن از پایگاه NCEP/NCAR مربوط به مرکز پیش یابی اقلیم ایالات متحده آمریکا بصورت دیده بانی شش ساعته برداشت شده است.