سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الناز سعیدعصر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
ورهرام رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
احمد رزبان حقیقی – مربی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی بین صفات کاریوتیپی میان ۵ جمعیت ازجنس Vicia متعلق به گونه dasycarpa مطالعه کاریولوژیکی صورت گرفت جهت دستیابی به کروموزومها و اندازه گیری صفات از بافت مریستم و کروموزومهای متافازی استفاده شد بعداز ضبط کروموزومهای متافازی و بازوهای کوتاه و بلند کروموزومی توسط نرم افزار Micro measure اندازه گیری شدند و سپس ویژگیهای کاریوتیپی TL-CI- L/S -L% S% -TF%-DRL محاسبه شد نتایج تجزیه واریانس وجوداختلاف معنی دار برای صفات طول کل کروموزوم و بلازوی بلند کروموزوم را درسطح احتمال ۱ درصد و صفت طول بازوی کوتاه درسطح احتمال ۵ درصد را نشان داد نهایتا داده های حاصل به بررسی همبستگی بین صفات پرداخته شد نتایج حاصل از بررسی همبستگی بین صفات کاریولوژیکی حاکی از آن بود که بین طول کل کروموزوم و طول بازوی بلند همبستگی معنی داری درسطح احتمال ۱ درصد و درجهت مثبت وجود دارد r=0.997 بطوریکه با افزایش طول بازوی بلند طول کل کروموزوم افزایش می یابد و بالعکس