سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عادله خاکپوری رودبرده –

چکیده:

پژوهش پیش رو تلاشی است در موضوع یادگیری الکترونیکی که حوزه مورد بررسی آن سنین تا ۱۲ سال هستند. هدف از پژوهش اثبات این فرضیه است که یادگیری الکترونیکی متاثر از مجموعه ای از محرک های یادگیری کودک و نوجوانان کارایی بیشتری نسبت به یادگیری الکترونیکی ک محرک خواهد داشت. در ابتدا به وسیله توصیف ابعاد مفهوم یادگیری در کودکان و نوجوانان، محرک های ایدگیری شناسایی شد. سپس مفهوم یادگیری الکترونیکی در کودکان و نوجوانان توصیف و کارهای انجام شده در این زمینه با استفاده از محرک ها مقایسه شدند. با توجه به نتایج بدست آمده از کارها و میزان تاثیر محرک های یادگیری در مقطع پنجم دبستان دخترانهی عفت ۱ و علاقه هر یک به ابعاد مختلف یادگیری الکترونیکی ، الگوی یادگیری الکترونیکی درش زبان در قالب درس نرم افزاری مشتمل بر انواع محرک ها ارائه گردید. این الگو بر روی الگوی ۱۸ نفره از این جامعه ی ۴۷ نفری در دو گروه ازمایش و مشاهده با تعداد مساوی ۹ نفر از طریق آزمون زبان مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت با ساتفاده از آزمون تحلیل کواریانس تفاوت معناداری در میانگین های حاصله دیده شد. نتیجه حاصل از یافته ها تاثیر بالای استفاده از الگوهای یادگیری الکترونیکی طراحی شده را نسبت به الگوهای پراکنده نشان میدهد.