سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم کیامرثی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه شی
سعید عشقی – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه شیراز
مجید راحمی – استاد بخش علوم باغبانی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی مقاومت به سرمای جوانه های انگور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸۰ تیمار و ۳ تکرار در سال ۱۳۸۸ انجام گردید. تیمارها شامل ۴ رقم (ریش بابا، سیاه شیراز، عسکری و بواناتی)، ۴ تاریخ نمونه برداری ( ۱۵ آذر، ۱۵ دی، بهمن و ۱۵ اسفند) و ۵ دما ( ۵+ و ۷- و ۱۵- و ۲۲- و ۳۰- درجه سلسیوس) بود. برای اعمال تیمار سرمادهی با کاهش تدریجی دما به صورت ۲ درجه سلسیوس در هر ساعت، دما به ۷- و ۱۵- و ۲۲- و ۳۰- درجه سلسیوس رسانده شد و در هر دما نمونه ها به میزان ۲۴ ساعت نگهداری شدند. با کاهش دما به زیر صفر درجه سلسیوس، درصد بروز مرگ جوانه ی اولیه افزایش یافت. به گونه ای که بیش ترین مرگ جوانه در رقم سیاه شیراز مشاهده شد. جوانه های در حال خفتگی رقم سیاه شیراز و عسکری در اثر تیمار دمای پایین بیشترین و رقم ریش بابا و بواناتی کمترین آسیب را دیدند. کمترین و بیشترین LT50 در ۱۵ آذر به ترتیب در رقم سیاه شیراز (۱۴/۴-) و بواناتی (۱۶/۲-) و در ۱۵ اسفند به ترتیب در رقم سیاه شیراز (۱۰/۱-) و ریش بابا (۱۲/۸-) مشاهده گردید. با توجه به نتایج مقاوم ترین رقم ریش بابا و حساس ترین رقم سیاه شیراز بود.