سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاره رئیسی قلعه نایبی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها، دانشگاه تهران
مجتبی دلشاد – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
نوذر قهرمان – استادیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

دما یکی از مهم ترین فاکتورهای محیطی است که رشد، نمو و میزان عملکرد را کنترل می کند. به منظور مطالعه رابطه بین طول مراحل نموی گیاه سیب زمینی و دما، در این پژوهش سه تاریخ کاشت ( ۸ فروردین، ۲۲ فروردین و ۵ اردیبهشت)، برای اعمال رژیم های دمایی مختلف مورد استفاده قرار گرفته و دو مرحله ی فنولوژی سبز شدن و آغازش غده سه رقم سیب زمینی (اگریا، هرمس، استانبولی) مورد مطالعه قرار گرفت. پس از ثبت مشاهدات، معادلات رگرسیونی خطی بین دما و طول مراحل فنولوژیکی بدست آمد. نتایج نشان داد سریعترین سبز شدن غده و سریعترین آغازش غده در زمان کاشت سوم بدست آمد و در بین ارقام مورد مطالعه سریعترین سبز شدن غده ها در رقم استانبولی مشاهده شد. کندترین واکنش به افزایش دما در رقم استانبولی مشاهده گردید که نشانه حساسیت بیشتر این گیاه به دما است. مدل های رگرسیونی بدست آمده دقت کافی برای پیش بینی زمان وقوع پدیده های نموی در محل آزمایش را داشتند.