سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید ملکی – استادیا ردانشگاه شهید چمران اهواز
پریسا راجی – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اقدس حاتمی –

چکیده:

پسماندهای جامدشهری یکی ا زمسائل زیست محیطی جدی درکشورهای پیشرفته و درحال توسعه می باشد که درطی دو دهه اخیر مدیریت آن به یکی از نگرانی های عمده تبدیل گردیده ودرحال حاضر یکی از موضوعات مهم عمومی مورد بحث است پژوهش حاضر به منظور مطالعه مدیریت پسماندهای جامد شهری و تجارب آن درایران و جهان با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شدهاست. وداده های پژوهش برمبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شدها ست. نتایج نشان میدهد که امر جمع آوری دفع بازیافت و اصولا مدیریت مواد زائد جامد درایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با کشورهای جهان دارد لذا به کارگیری هرگونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری با آن کار ارزنده ای نیست از مهمترین پیشرفته های کشورهای صنعتی افزایش روشهای تفکیک درمبدا و جمع آوری جداگانه مواد تمرکز به بازیافت توجه و علاقه ی مردم به حفظ محیط زیست و دفن بهداشتی می توان اشاره کرد از جمله مشکلات مدیریت مواد زائد جامد شهری درایران را می توان به عدم نگرش عملی به موضوع زباله های شهری فقدان پشتوانه تحقیقاتی لازم برای اصلاح وضعیت مدیریت فعلی عدم تمایز بین مواد زائد خطرناک و سایر مواد زائد شهری و جمع آوری حمل و نقل ودفن آن به صورت یکسان با هم عملکرد پایین و غیربهداشتی بودن اغلب روشهای مورد عمل عدم وجود برنامه های پردازش و بازیافت رسمی و قانونی و درعوض انجام دادن بازیافت های غیرقانونی و کاملا غیربهداشتی عدم اقدام برای بکارگیری سیستم های مدرن مدیریت مواد زائد جامد شهری اشاره کرد.