سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید عطایی کشکولی – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه مهندسی نفت و گاز – دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمدحسین غضنفری – استادیار گروه مهندسی نفت – دانشکده مهندسی نفت و شیمی- دانشگاه صنعتی
حجت نوروزی – دکترای مهندسی مخازن هیدروکربوری – مدیر پژوهش و توسعه- شرکت مهندسی و توس
علیرضا کریمی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

یکی از مهمترین اهداف مدیریت مخزن بهینه سازی بازیافت نفت از مخازن می باشد. امروزه بحث ازدیاد برداشت ازمخازن به مسئله ای بسیار مهم در صنعت نفت تبدیل گشته است. روش های تزریق متناوب آب و گاز از جمله روشهای مؤثر در ازدیاد برداشت هستند که اخیرا مورد توجه قرار گرفته اند . مزیت این روش نسبت به روش تزریق گاز بهبود نسبت تحرک و بازده ماکروسکوپیک با استفاده از تزریق آب می باشد . در این مطالعه فرآیندهای تزریق متناوب آب و گاز در شرایط امتزاجیMWAG)غیرامتزاجیIWAG)تزریق پیوسته گازCGI) به یکی از مخازن نفتی غرب ایرانتوسط نرم افزار اکلیپسECLIPSE 300) شبیه سازی گردیده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. در این مقاله حداقل فشار امتزاجی گازهای تزریقی ( متان و کربن دی اکسید) با استفاده از شبیه ساز لوله قلمی محاسبه گردید. خصوصیات سیال مخزن به نرم افزارPVTi داده شده و فرآیند تطابق پذیری انجام شد . سپس مدل دینامیک مخزن بر اساس مدل استاتیک و مدل سیال مخزن ساخته شد . سناریو تخلیه طبیعی با ایجاد شش چاه تولیدی در مدل دینامیک مورد بررسی قرار گرفت . در یک الگوی ۵ نقطه دوگانه ، سناریوهای تزریق متناوب آب و گاز در شرایط امتزاجی و غیرامتزاجی در تزریق به اندازه ۰/۲حجم حفره انجام و فاکتورهای تأثیرگذار در عملکرد آنها مانند نسبت تزریقWAGدبی تزریق ، سیکلWAG مدت تزریق آب و گاز ارزیابی شد . سناریوهای تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در نرخ های تزریق مختلف انجام شد