سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیلانرژی، دانشگاه بیرجند
جواد خادم – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

نظر به اینکه گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار مهم تبدیل شدهاست، بررسی ساختار شعله و اثر آلایندههای آن بر محیط زیست امری ضرروری و اجتناب ناپذیر است.در کار حاضر احتراق گاز طبیعی که ترکیبی از هیدروکربنهایی مانند C3H8 ،C2H6 ،CH4و نیزH2 و O2 ،CO2 ،N2 است، با استفاده از مدل شعلهی نفوذی جریان مخالف بررسی شدهاست. در این تحقیقمنحنیهای دما، غلظت گونهها و ترکیباتNOx با استفاده از حل عددی بدست آمده و اثر رقیقکنندههایی مانند آبCO2 دما و نرخ تولید گونهها بررسی میشود. با توجه به توانایی بالای مکانیزمGRI3 در مدلسازی احتراق گاز طبیعی، این مکانیزم به عنوان سنتیک شیمیایی انتخاب شدهاست